Walfer Foto-FrŽnn a.s.b.l.

de Walfer Fotosclub

since 1984

Calendrier des Réunions 2024

   Réunion 1            Réunion 2     
08/01/2024   24/01/2024    
05/02/2024   23/02/2024 (AG)    
04/03/2024   20/03/2024    
08/04/2024   17/04/2024     
06/05/2024    22/05/2024    
03/06/2024   19/06/2024    
01/07/2024   17/07/2024    
 05/08/2024   21/08/2024     
02/09/2024   18/09/2024     
07/10/2024   16/10/2024     
04/11/2024   20/11/2024     
02/12/2024   18/12/2024     

 

Déi hei am Kalenner opgefouert Versammlunge gi fir dat ganzt Joer am Viraus festgeluecht. Si sinn normalerweis am Clublokal a fänken um 19:30 Auer un, ausser wann am "Programm" oder an den "News" eppes Anëscht steet! 

Sämtlech Reuniounen an Aktivitéiten, grad ewéi den Detail vun dem wat gemaach gëtt, kommen an de "Programm" stoen. Bei dene wou eng Umeldung néideg ass, steet dat och dobäi!

Les dates ci-dessus n'indiquent que les réunions fixées à l'avance pour l'année en cours. Ces réunions se déroulent en principe dans les locaux du club et commencent à 19h30. D'éventuelles dérogations à ce principe sont, le cas échéant, indiquées au programme et/ou dans les "News". 

 

Eis Versammlunge sinn op Lëtzebuergësch!