Walfer Foto-FrŽnn a.s.b.l.

de Walfer Fotosclub

since 1984

 WFF-Fotosausstellung - Exposition de Photos - Seniorie St. Joseph, Consdorf

Vum 5. Juli 2023 un stelle mer e "Best of" vun eise Fotoen an der Seniorie St. Joseph zu Consdorf aus.

D'Ausstellung ass als "Expo-vente" geduecht a wien eng Foto fënnt, déi him gefällt, ka se gäre kafen!

Een Deel vum Erléis ass fir d'Projekter vun der Fondation Ste Zithe am Intressi vun de Pensionnairen vun der Seniorie St. Joseph!

OPPASSEN: Fir an d'Seniorie eranzekommen muss ee schellen! D'Schell ass lénks niewt der Entréesdier!