PhotoMeet - Analys vum Waassershooting - R.V.: 20h00 am Studio

Op allgemenge Wonsch vun eise Memberen, déi beim Waassershooting matgemaach hunn, wëlle mer eis d'Fotoe vun dësem Event ukucken an analyséieren wat mer hätten anëscht resp. besser maache kënnen.

Mir wëllen eis kritësch a méigelechst objektiv mam Set, der Beliichtung, de Modelen an natiirlech och mat jidderengem sénger Art a Weis ze fotograféieren a seng Biller ze entwéckelen ausenanersetzen.

Och wa scho vill fäerdeg Biller vum Shooting am Photo Drop stinn, wär et interessant, wa mer e puer Fotoen "out of camera" mat de fäerdeg entwéckelten a verbesserte Fotoe vergläiche kënnten. Bréngt däer also w.e.g. e puer mat oder setzt se an den Drop.

Dëse PhotoMeet riicht sech net nëmmen un d'Memberen, déi beim Waassershooting matgemaach hunn, ma all eis aktiv Membere si wëllkomm!